در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 46 بانک سپه مدیریت 66270460198 امیر خدایاری رهنی یا اجاره 3000000000 10180000 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۳:۵۰:۱۱
2 46 بانک سپه مدیریت 27470460197 ابراهیم زین العابدینی رهنی یا اجاره 6250000000 13355000 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۱:۵۳:۴۸
3 14 شهرداری مرکز 15560140214 26441 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۱:۴۷:۴۸
4 28 شهرداری مرکز 68470280221 33603 سایر 0 0 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۱:۱۰:۴۴
5 70 مسکن 7 توحید 2169 77990700297 ۲۱۶۹۱۱۸۷ رهنی یا اجاره 4452926144 11632926 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۰:۲۷:۲۳
6 51 مسکن سه بنیاد 4567 92380510250 4567/3351-21038 رهنی یا اجاره 4550000000 11730000 ۱۴۰۰/۷/۳
۱۰:۱۸:۵۰
7 33 مسکن دو مرکزی 1146 45720330258 1146/4165/15187 ایراهیم اختیاری رهنی یا اجاره 428412000 3822060 ۱۴۰۰/۷/۳
۹:۲۲:۳۱
8 52 شهرداری مرکز 94910520292 33603 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۳
۹:۲۰:۲۸
9 47 راه و شهرسازی اداره کل 34360470281 پلاک 16618 از 291 اصلی بخش 5 قم رهنی یا اجاره 20000000 920000 ۱۴۰۰/۷/۳
۸:۴۰:۳۴
10 30 مسکن سه سالاریه 4177 53540300228 4177/330040000014804 رهنی یا اجاره 315000000000 45580000 ۱۴۰۰/۷/۳
۸:۳۸:۲۱
11 52 شهرداری مرکز 71720520291 62803 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۳
۸:۱۳:۵۹
12 23 بانک ملی منطقه 2 توحید 2720 38580230254 141 رهنی یا اجاره 8460000000 14902000 ۱۴۰۰/۷/۳
۶:۵۶:۵۰
13 74 شهرداری مرکز 42940740297 00/301/3/64770 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۲:۴۲:۳۸
14 52 شهرداری مرکز 99680520290 33366 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۱:۵۲:۶
15 46 شهرداری مرکز 11930460196 00/202/2/33258 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۱:۴۱:۵۴
16 52 شهرداری مرکز 95690520289 33258 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۱:۲۱:۵۹
17 74 شهرداری مرکز 36550740296 00/301/3/64659 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۱:۳:۷
18 74 شهرداری مرکز 54280740295 00/301/3/64650 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۱:۲:۲۴
19 52 شهرداری مرکز 82610520288 33257 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۴۰۰/۷/۱
۱۰:۱۶:۵۱
20 93 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 41620930244 0381935035 رهنی یا اجاره 2550000000 9280000 ۱۴۰۰/۷/۱
۹:۵۹:۳۵
12345678910...