در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .

حسب مصوبه هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران مورخ 1399/02/01 :

دفاتر اسناد رسمی که در سال 1398 در ارسال گزارشات تاخیر داشته ویا پس از تنظیم سند درخواست کد رهگیری می نمایند با اخطار در این سامانه مواجه خواهند شد . و پس از تکرار تخلفات ایشان جهت تعقیب انتظامی به اداره کل ثبت اسناد ارسال خواهد شد . این کمیسیون از تمامی دفاتری که در ارسال آمار بموقع و تنظیم سند برابر مقررات این کمیسیون اقدام نموده اند کمال تشکر را دارد .

با توجه به اینکه: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند هرگونه سند تنظیمی نیازمند کد رهگیری می باشد .بدیهی است نامه هایی که پس از تاریخ فوق به دفترخانه ارسال می شود می بایست دارای کد رهگیری معتبر (اخذ شده توسط بانک مربوطه) باشد اما در خصوص نامه هایی که قبل از این تاریخ به دفترخانه ارجاع شده است و سردفتر بعد از این تاریخ قصد تنظیم آن را دارد را این واحد اقدام به صدور کد رهگیری می نماید. (لطفا نامه مربوطه را از طریق ارسال نامه همین سیستم به این واحد ارسال فرمایید.) .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 26 مسکن دو شهید دل آذر 2576 990260009 2576.2729.21682 رهنی یا اجاره 1812801886 7805604 ۱۳۹۹/۳/۷
۱۴:۲:۵۸
2 56 جهاد کشاورزی مدیریت 990560212 انتقال قطعی اخوان قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۳/۷
۱۲:۲۸:۱
3 26 مسکن دو فرهنگیان 4558 990260008 4558115 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۳/۷
۱۱:۲۲:۶
4 61 مهر اقتصاد (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990610194 6/16/18/114 م رهنی یا اجاره 4570816937 11750817 ۱۳۹۹/۳/۷
۱۱:۱۷:۲۳
5 64 شهرداری 2و6 منطقه 990640274 10169 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۳۹۹/۳/۷
۱۱:۰:۴۹
6 58 مسکن چهار پردیسان 4449 990580111 4449158 رهنی یا اجاره 4445417887 11625418 ۱۳۹۹/۳/۷
۹:۴۳:۵۴
7 31 بانک ملی شعبه مرکزی 990310215 38 رهنی یا اجاره 1890752984 7961506 ۱۳۹۹/۳/۷
۹:۲۹:۱۷
8 1 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 990010199 ۱۵۹۵۳۴۵۷۱۰۸۰۸ رهنی یا اجاره 2185472225 8550944 ۱۳۹۹/۳/۷
۹:۲۱:۴۲
9 26 مسکن دو شهید دل آذر 2576 990260007 ۲۵۷۶.۳۳۰۰۲۴.۸۶ رهنی یا اجاره 3500000000 10680000 ۱۳۹۹/۳/۷
۹:۴:۶
10 89 مسکن دو فرهنگیان 4558 990890235 4558/106 رهنی یا اجاره 1500000000 7180000 ۱۳۹۹/۳/۷
۸:۳۵:۴۴
11 89 مسکن دو فرهنگیان 4558 990890234 4558/104 مازاد رهنی یا اجاره 1500000000 7180000 ۱۳۹۹/۳/۷
۸:۳۴:۴۶
12 89 مسکن دو فرهنگیان 4558 990890233 4558/105 رهنی یا اجاره 1500000000 7180000 ۱۳۹۹/۳/۷
۸:۳۳:۵۷
13 49 مسکن 5 صدوقی 2751 990490175 27510383712785 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۳/۷
۷:۵۳:۵۲
14 49 مسکن 5 صدوقی 2751 990490174 27510383712785 رهنی یا اجاره 1600000000 4230000 ۱۳۹۹/۳/۷
۷:۵۳:۵۲
15 16 کشاورزی مدیریت 990160171 0384959709 رهنی یا اجاره 700000000 4980000 ۱۳۹۹/۳/۷
۷:۲:۵۶
16 64 شهرداری 2و6 منطقه 990640273 ۶۹۱۳/ سند دوم قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۳/۶
۱۳:۲۳:۱۱
17 28 مسکن یک هفتم تیر 2625 990280175 ۲۶۲۵/۳۳۵۱-۱۰۳۸۵ رهنی یا اجاره 4281307051 11461307 ۱۳۹۹/۳/۶
۱۲:۲۳:۵۹
18 74 شهرداری مرکز 990740174 71916 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۳/۶
۱۲:۲۱:۳۷
19 108 مسکن چهار پردیسان 4449 991080203 4449153 رهنی یا اجاره 1880084016 7940168 ۱۳۹۹/۳/۶
۱۱:۵۳:۰
20 26 مسکن دو شهید دل آذر 2576 990260006 2576.3457.10419 رهنی یا اجاره 1880084019 7940168 ۱۳۹۹/۳/۶
۱۱:۲۹:۳۱
12345678910...