در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .

حسب مصوبه هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران مورخ 1399/02/01 :

دفاتر اسناد رسمی که در سال 1398 در ارسال گزارشات تاخیر داشته ویا پس از تنظیم سند درخواست کد رهگیری می نمایند با اخطار در این سامانه مواجه خواهند شد . و پس از تکرار تخلفات ایشان جهت تعقیب انتظامی به اداره کل ثبت اسناد ارسال خواهد شد . این کمیسیون از تمامی دفاتری که در ارسال آمار بموقع و تنظیم سند برابر مقررات این کمیسیون اقدام نموده اند کمال تشکر را دارد .

با توجه به اینکه: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند هرگونه سند تنظیمی نیازمند کد رهگیری می باشد .بدیهی است نامه هایی که پس از تاریخ فوق به دفترخانه ارسال می شود می بایست دارای کد رهگیری معتبر (اخذ شده توسط بانک مربوطه) باشد اما در خصوص نامه هایی که قبل از این تاریخ به دفترخانه ارجاع شده است و سردفتر بعد از این تاریخ قصد تنظیم آن را دارد را این واحد اقدام به صدور کد رهگیری می نماید. (لطفا نامه مربوطه را از طریق ارسال نامه همین سیستم به این واحد ارسال فرمایید.) .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 36 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990360295 3501/99/4530 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 294 رهنی یا اجاره 2808000000 9438000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۳:۰:۱۲
2 5 بانک ملی شعبه مرکزی 990050238 141 رهنی یا اجاره 1000000000 6180000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲:۵۹:۶
3 36 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990360294 3501/99/4525 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 22442 رهنی یا اجاره 6508000000 11984000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲:۵۸:۵۷
4 36 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990360293 3501/99/4527 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 23740 رهنی یا اجاره 18703000000 16340900 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۲:۵۷:۳۹
5 10 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990100193 4394 مازاد اول رهنی یا اجاره 2592000000 9364000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱:۱۷:۴۸
6 96 کشاورزی مدیریت 990960153 3 قاهان متمم رهنی یا اجاره 1290000000 6760000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱:۱۴:۳۲
7 96 کشاورزی مدیریت 990960152 151 جعفریه رهنی یا اجاره 2500000000 9180000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱:۱۱:۴۹
8 61 بانک ملی شعبه مرکزی 990610211 956 رهنی یا اجاره 1890752984 7961506 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۱۱:۱:۱۷
9 65 کشاورزی مدیریت 990650260 92/4775/27 رهنی یا اجاره 8100000000 14650000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹:۳۹:۲۶
10 18 شهرداری 2و6 منطقه 990180197 99/306/3/74674 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹:۳۸:۲۲
11 61 بانک ملی شعبه مرکزی 990610210 9491 رهنی یا اجاره 1890752984 7961506 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹:۲۳:۲۵
12 89 مسکن دو مرکزی 1146 990890249 1146/698 رهنی یا اجاره 4455454303 11635454 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۹:۲۱:۳۷
13 2 اوقاف2 ناحیه 990020508 98/1142047 رهنی یا اجاره 1383000 800000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸:۴۳:۱۵
14 2 اوقاف2 ناحیه 990020507 99/266705 رهنی یا اجاره 13500000 842000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸:۴۲:۲۰
15 2 اوقاف2 ناحیه 990020506 99/520274 رهنی یا اجاره 21600000 939200 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸:۴۱:۲۰
16 47 مسکن دو مرکزی 1146 990470228 1146/697 رهنی یا اجاره 607500000 4610000 ۱۳۹۹/۶/۲۷
۸:۳۰:۵۲
17 1 کوثر (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990010222 99/28/177 رهنی یا اجاره 1780000000 7740000 ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۴:۱۸:۵۰
18 17 بانک ملی شعبه مرکزی 990170177 9144 رهنی یا اجاره 1032700500 6245401 ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۳:۱۵:۱۸
19 16 کشاورزی مدیریت 990160186 10381011496 رهنی یا اجاره 1500000000 7180000 ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۳:۱۳:۴۳
20 108 راه و شهرسازی اداره کل 991080221 مریم راسخ مقدم 110/17027 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۶/۲۶
۱۲:۵۸:۳۱
12345678910...